Tin mới  
Hội nghị Giao ban trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2020
Cập nhật: Thứ ba, 28/7/2020 | 11:52:34 Sáng
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị. Ảnh: MPI
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị. Ảnh: MPI

(MPI) – Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, thống nhất cách thức triển khai trong 6 tháng cuối năm 2020 nhằm thực hiện tốt nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, ngày 28/7/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị Giao ban trực tuyến ngành Kế hoạch và Đầu tư năm 2020 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Thứ trưởng Võ Thành Thống, Thứ trưởng Trần Quốc Phương, các chuyên gia cao cấp, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ. Tại điểm cầu địa phương: có 9 Chủ tịch UBND tỉnh, 44 Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 32 Đoàn đại biểu Quốc hội và hơn 1.500 đại biểu là đại diện các sở ban, ngành, Cục thống kê các tỉnh, thành phố.

Chủ động, theo dõi sát sao, kịp thời cập nhật tình hình

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, qua 6 tháng đầu năm tình hình kinh tế rất khó khăn, Việt Nam đã đạt được mức tăng trưởng tích cực, nhưng cũng cho thấy các tháng cuối năm còn rất nhiều khó khăn, nhất là trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại thành phố Đà Nẵng. Chính phủ đã có các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đây là thời điểm quan trọng để các bộ, địa phương đẩy mạnh thực hiện các giải pháp này. Để đạt được mức tăng trưởng cao nhất trong năm 2020, hoàn thành ở mức cao của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020, tạo đà cho kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025, chúng ta cần nghiên cứu, tìm hiểu, tham mưu những giải pháp đủ mạnh cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Đây cũng là thời điểm quan trọng để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, khẩn trương tổ chức lập quy hoạch đảm bảo chất lượng tốt nhất, khẩn trương xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 là nhiệm vụ quan trọng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Báo cáo tóm tắt kết quả chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm 2020, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Đỗ Thành Trung cho biết, trong khi các quốc gia trên thế giới và trong khu vực đối mặt với suy thoái và tăng trưởng âm 6 tháng đầu năm 2020 thì nền kinh tế nước ta tiếp tục duy trì kết quả tích cực, tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 1,81%. Đó là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân và xã hội, chúng ta đã đạt được mục tiêu kép, vừa kiểm soát dịch thành công vừa phục hồi nền kinh tế ở mức hợp lý.

Ngay từ đầu năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động, theo dõi sát sao, kịp thời cập nhật tình hình, phân tích đặc điểm, tính chất và đánh giá ảnh hưởng, dự báo xu hướng tác động của dịch bệnh tới phát triển kinh tế - xã hội; chủ trì xây dựng Báo cáo đánh giá ảnh hưởng của dịch và tham mưu Chính phủ cần phải có ngay những giải pháp quyết liệt để phòng chống, kiểm soát dịch bệnh, hạn chế tối đa tác động đến nền kinh tế.

Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch. Từ Chỉ thị này, nhiều nhiệm vụ, giải pháp đã kịp thời được ban hành, thực hiện hiệu quả trong chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, được nhân dân và cộng đồng quốc tế ghi nhận.

Trước diễn biến phức tạp của dịch, Bộ tiếp tục chủ trì, tham mưu xây dựng trình Chính phủ ban hành: Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; xây dựng Đề án và Tờ trình của Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 77-KL/TW và trình Quốc hội ban hành một số nhiệm vụ, giải pháp quan trọng tại Nghị quyết số 122/NQ-QH14 của Quốc hội.

Để thực hiện các nhiệm vụ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Bộ đã chủ trì xây dựng: báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tình hình triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự thảo Chỉ thị về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Chỉ thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và ban hành các văn bản hướng dẫn Chỉ thị này.

Về triển khai, điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn, năm 2020 và triển khai thi hành Luật Đầu tư công, xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là giải pháp trọng yếu để hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Bộ đã chủ động tham mưu Chính phủ, Quốc hội ban hành, triển khai nhiều cơ chế, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Bộ cũng khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ các quyết định về việc giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và năm 2020 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2018, 2019 và ban hành nhiều văn bản hướng dẫn triển khai, điều hành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020; các quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 và ban hành các văn bản hướng dẫn về tổng hợp điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Về quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, để hoàn thiện thể chế pháp luật về quản lý sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, Bộ đã xây dựng, trình Chính phủ ban hành: Nghị định số 56/2020/NĐ-CP; dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài; tiếp tục triển khai xây dựng Nghị định về viện trợ của Việt Nam cho nước ngoài và Đề án Định hướng thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài thời kỳ 2021-2025. Bộ đã và đang thực hiện nhiều giải pháp để thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài trong 6 tháng cuối năm 2020.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW của Bộ Chính trị, Bộ đã chủ trì tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW; trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài. Hiện nay, Bộ đang tập trung hoàn thành 14 đề án, nhiệm vụ được giao, đồng thời chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, nắm bắt và tận dụng tốt nhất cơ hội sau dịch Covid-19 và cạnh tranh thương mại/đầu tư giữa các quốc gia lớn.

Nhằm hoàn thiện thể chế, góp phần thu hút đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, huy động các nguồn lực cho đầu tư, phát triển đất nước và khắc phục những khó khăn, bất cập của hệ thống pháp luật hiện hành về vấn đề đầu tư theo phương thức PPP, Bộ đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại Kỳ họp thứ 9 với tỷ lệ tán thành cao(92,75%).

Bộ luôn nỗ lực đi đầu trong quá trình cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ đã trình Chính phủ ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020; dự thảo Nghị định sửa đổi các quy định có liên quan đến khởi sự kinh doanh để thực hiện liên thông, cắt giảm các thủ tục không cần thiết trong thành lập doanh nghiệp; và biên soạn, công bố Sách trắng doanh nghiệp Việt Nam năm 2020 và Sách trắng hợp tác xã Việt Nam năm 2020...

Đặc biệt, Bộ đã chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để trình Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Nghị quyết về Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu, Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - Liên minh châu Âu.

Bộ đã triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp để thi hành Luật Quy hoạch như: xây dựng Nhiệm vụ lập Quy hoạch tổng thể quốc gia; nhiệm vụ quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long; tổ chức họp thẩm định Hồ sơ nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh đối với hơn 50 tỉnh, thành phố, trong đó 45 tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch; cùng nhiều hoạt động hướng dẫn, phổ biến công tác xây dựng quy hoạch và chuyển tiếp quy hoạch khác.

Về công tác thống kê, Bộ đã luôn cung cấp kịp thời, đầy đủ, bảo đảm chất lượng các số liệu thống kê; tổ chức Họp báo thường kỳ công bố chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu hằng tháng và quý để phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ. Ngoài ra, Bộ cũng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao về công tác thống kê như hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê; hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê; Chương trình hành động về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; và hiện đang tiếp tục tổ chức, thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021...

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Bộ đã nỗ lực phấn đấu và cơ bản hoàn thành nhiều công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao; trình Quốc hội thông qua 03 Luật và 03 Nghị quyết. Hoạt động chỉ đạo, điều hành của Bộ ngày càng được cải tiến, đổi mới. Những tồn tại, bất cập trong xây dựng và thực hiện nhiệm vụ được giao đã được chấn chỉnh, khắc phục. Tình trạng các đề án không khả thi, chậm tiến độ, chất lượng không cao đã được giải quyết triệt để; công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ ngày càng được chú trọng. Tính đến ngày 30/6/2020, Bộ đã trình toàn bộ39đề án, báo cáo được giao,đạt tỷ lệ 100%.

Trước tác động của đại dịch Covid-19, Bộ đã theo dõi sát sao và thường xuyên phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đề xuất nhiều giải pháp hữu hiệu trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội; đã tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, rà soát, sửa đổi, bổ sung những văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý, nhất là các thể chế liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và đầu tư; đề xuất các giải pháp, chính sách nhằm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp; khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo.
 

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI
Tiếp tục đoàn kết, nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa,đổi mới, quyết liệt hành động đểhoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020 nhưng chúng ta đang phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Điều này đòi hỏi trong 6 tháng cuối năm, toàn thể cán bộ, công chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tiếp tục đoàn kết, nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa, đổi mới, quyết liệt hành động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trong đó, cần chủ động phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo dõi sát tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước; tổng hợp, phân tích, dự báo, kịp thời tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các giải pháp trong chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu kế hoạch năm 2020; tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ các đột phá chiến lược, nghiên cứu cơ chế, chính sách huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tiếp tục tập trung triển khai hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; phối hợp hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các cực tăng trưởng và các đô thị lớn.

Theo dõi, giám sát, đôn đốc, tổng hợp và tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp phù hợp nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp, chính sách đã đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, như: Kết luận 77/-KL/TW của Bộ Chính trị, các Nghị quyết số: 01/NQ-CP, 02/NQ-CP, 42/NQ-CP, 84/NQ-CP,… của Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Chủ động, phối hợp xây dựng trình cấp có thẩm quyền các báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội hằng tháng, quý; tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Tổng hợp, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền kế hoạch đầu tư công năm 2021; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, xây dựng nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư nguồn NSNN và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban kinh tế - xã hội và Tổ Biên tập của Tiểu ban kinh tế - xã hội chuẩn bị xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Thực hiện tốt vai trò Tổ trưởng Tổ điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ (Tổ 1317), chủ động, tích cực phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến tình hình khu vực và quốc tế, nhận diện rõ thời cơ, thách thức, dự báo các tác động, chủ động xây dựng các kịch bản để kịp thời tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các đối sách, giải pháp phù hợp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Triển khai thực hiện đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án, báo cáo được giao trong Chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020

Tham luận tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, về tiến độ xây dựng kế hoạch, theo quy định tại Điều 59, Điều 65 Luật Đầu tư công năm 2019 thì chỉ còn khoảng 2 tháng rưỡi nữa là Chính phủ phải báo cáo Quốc hội về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong đó có 02 cơ sở quan trọng để xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 là Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước và dự kiến nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, đối với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang khẩn trương triển khai xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy trình rút gọn và dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7/2020. Đối với dự kiến nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025, tại Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 14/7/2020, Chính phủ đã giao Bộ Tài chính xây dựng phương án cân đối NSNN giai đoạn 2021-2025 làm cơ sở xác định tổng chi đầu tư công nguồn NSNN 5 năm giai đoạn 2021-2025, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 15/7/2020, tuy nhiên đến nay Bộ Tài chính chưa có phương án cân đối NSNN cho giai đoạn tới.

Để kịp tiến độ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4766/BKHĐT-TH ngày 23/7/2020 trong đó đề xuất nếu Bộ Tài chính không kịp trình phương án theo tiến độ dự kiến thì căn cứ theo khoản 2 Điều 55 Luật Đầu tư công xác định nguồn vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 bằng giai đoạn 2016-2020. Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để sớm triển khai và thông báo các địa phương.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn, hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán năm 2021, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành trong thời gian tới. Do năm 2021 là năm chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, dự báo khả năng cân đối vốn đầu tư công năm 2021 sẽ khó khăn nên đề nghị các địa phương lựa chọn các dự án phù hợp, hiệu quả, đảm bảo tiến độ thực hiện theo quy định.

Về tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị hướng dẫn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ khẩn trương có văn bản hướng dẫn các địa phương và phối hợp với Bộ Tài chính dự kiến nguồn vốn NSNN, vốn đầu tư công năm 2021 để có căn cứ thông báo các địa phương triển khai thực hiện.

Dự kiến trong tháng 8/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ triển khai các Hội nghị xây dựng kế hoạch trung hạn 2021-2025 (lồng ghép với KH 2021) với các địa phương theo 03 Vùng, trường hợp cần thiết sẽ tổ chức làm việc với một số địa phương lớn. Các nội dung cụ thể, kiến nghị, đề xuất của từng địa phương sẽ được thảo luận, chia sẻ tại các Hội nghị này.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương trong các tháng cuối năm chủ động hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giao bổ sung kế hoạch 2016-2020 và kế hoạch 2020, đồng thời triển khai hiệu quả các giải pháp, chính sách tăng cường giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các địa phương chủ động rà soát kỹ các khó khăn vướng mắc của các dự án chưa giải ngân/tỷ lệ giải ngân thấp, nhất là các dự án ODA để chủ động điều chỉnh nội bộ trong địa phương hoặc đề xuất điều chuyển vốn sang các địa phương khác để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền ngay trong tháng 8/2020. Trong quá trình đề xuất điều chuyển vốn giữa các dự án, đề nghị các địa phương chịu trách nhiệm: về tính chính xác của tỷ lệ giải ngân, trường hợp không điều chuyển sang các dự án khác thì đảm bảo khả năng giải ngân hết số vốn được giao trong năm 2020 trường hợp điều chuyển sang các dự án khác thì chịu trách nhiệm tiếp tục đề xuất bố trí vốn trong các năm sau để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và hội nhập là nhiệm trọngtâm

Tham luận tại Hội nghị về tình hình thực hiện công tác xây dựng thể chế, pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Hào Hùng cho biết, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật và hội nhập luôn được Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xác định là nhiệm trọng tâm, được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo sát sao, quyết liệt trong Chương trình công tác hằng năm. Trong số 10 đạo Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì xây dựng 03 đạo Luật quan trọng, thiết yếu đối với môi trường đầu tư, kinh doanh là Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Bộ cũng đã trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành 03 Nghị quyết; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 19 Nghị định, Nghị quyết, Quyết định và ban hành theo thẩm quyền 04 Thông tư. Đồng thời, Bộ đã tiếp tục thực hiện các gỉải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ vướng mắc trong quá trình áp dụng pháp luật về đầu tư, kinh doanh, bảo đảm thi hành có hiệu quả Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Các văn bản do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo đều thể hiện vai trò tiên phong của Bộ trong việc chủ động đề xuất cải cách, đổi mới hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách hướng tới mục tiêu tạo hành lang pháp lý cho việc cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; nâng cao hiệu quả phân bổ, huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển; thúc đẩy kinh tế tư nhân và cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh.

Trong 06 tháng cuối năm 2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung nỗ lực thực hiện vào 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Một là, khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 03 Luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 9 (gồm 11/15 Nghị định chủ trì soạn thảo) theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng để các Luật này được thi hành đầy đủ từ ngày 01/01/2020. Bên cạnh đó, cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả thi hành Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hai là, tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến đầu tư, kinh doanh và đề xuất phương án hoàn thiện nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, minh bạch của hệ thống pháp luật nói chung và bảo đảm thi hành Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) nói riêng.

Ba là, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh. Bốn là, xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu; Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam- Liên minh châu Âu.

Về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch và các giải pháp trọng tâm trong thời gian tới, Vụ trưởng Vụ Quản lý quy hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đinh Trọng Thắng cho biết, xác định được tầm quan trọng của công tác quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, trong thời gian qua các Bộ, ngành và địa phương đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác lập quy hoạch các cấp, bao gồm 03 quy hoạch quốc gia, 39 quy hoạch ngành quốc gia và 63 quy hoạch tỉnh, thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, đối với 03 quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia thì nhiệm vụ lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia và quy hoạch không gian biển quốc gia đã được Chính phủ xem xét, phê duyệt. Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai các bước tiếp theo để lập quy hoạch theo quy định.

Nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể quốc gia đã được trình Hội đồng thẩm định thông qua tại phiên họp thẩm định ngày 19/5/2020 và đã hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ xem xét, phê duyệt trong tháng 7/2020. Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang triển khai các bước tiếp theo để lập quy hoạch theo quy định.

Đối với 39 quy hoạch ngành quốc gia, các Bộ đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 25/39 nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia, còn lại 14/39 nhiệm vụ lập quy hoạch ngành quốc gia đang trong quá trình thẩm định. Hiện nay, các Bộ đang khẩn trương lập các khung định hướng quy hoạch ngành quốc gia và lập quy hoạch ngành quốc gia, dự kiến hoàn thành trong năm 2020 và 2021.

Về quy hoạch tỉnh, đã có 57/63 địa phương đã gửi hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh. Trong đó có 54 địa phương đã được Hội đồng thẩm định tổ chức phiên họp thẩm định theo quy định và 45 địa phương đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch.
 

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương tại các điểm cầu đã có tham luận, chia sẻ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai liên quan đến lĩnh vực đầu tư công, quản lý đầu thầu, ODA, đầu tư nước ngoài,... và lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ đã có những giải đáp các vấn đề này./.

Theo Thúy Quyên
Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn