Rào cản lớn nhất trong việc chuyển giao dịch vụ công là gì?

Tham nhũng 
52% - (4106 phiếu )
Thiếu nguồn vốn 
42% - (3358 phiếu )
Thiếu sự nỗ lực từ các nhà cung cấp dịch vụ 
2% - (176 phiếu )
Thiếu cơ chế về trách nhiệm giải trình đối với các nhà cung cấp dịch vụ 
4% - (283 phiếu )
Khác 
0% - (0 phiếu )

Đã có 7923 bình chọn từ ngày: 28/01/2015 | 14:47