KHẢO SÁT NHANH
Nhóm người Việt Nam nào bạn cho là dễ bị tổn thương nhất để loại trừ?
Dân tộc thiểu số
Người tàn tật
Người nhập cư
  Khác