KHẢO SÁT NHANH
Rào cản lớn nhất trong việc chuyển giao dịch vụ công là gì?
Tham nhũng
Thiếu nguồn vốn
Thiếu sự nỗ lực từ các nhà cung cấp dịch vụ
Thiếu cơ chế về trách nhiệm giải trình đối với các nhà cung cấp dịch vụ
  Khác