Chuyên gia
Ông Đoàn Hồng Quang
Updated: 11/18/2014 GMT + 7
Chuyên gia Kinh tế cao cấp, Ngân hàng thế giới
Ông Đoàn Hồng Quang là chuyên gia kinh tế cao cấp của văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội. Lĩnh vực nghiên cứu của ông tập trung vào tổ chức thị trường, quản trị đầu tư công và doanh nghiệp nhà nước. Trước khi tham gia vào Ngân hàng Thế giới, ông là chuyên gia nghiên cứu cao cấp tại Viện Hàn lân Khoa học Xã hội Việt Nam, tập trung vào lĩnh vực tăng trưởng hỗ trợ cho người nghèo và các vấn đề thị trường lao động.

Trước đó, ông làm việc tại Đại học Quốc gia Australia, giảng dạy Thạc sỹ Kinh tế Vi mô và Toán kinh tế.

Ông Quang có bằng Tiến sỹ Kinh tế của Đại học Quốc gia Australia, Cử nhân Quản trị Kinh doanh của Đại học công nghệ Dresden, Đức.
Thông tin khác
Chuyên gia Xem thêm
Video
Wait for downloading or browser does not support
Ảnh

VĂN PHÒNG HÀNH CHÍNH BAN CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG BÁO CÁO VIỆT NAM 2035

Địa chỉ: 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: (+84)-4-38462125 - Fax: (+84)-4-38452209 - Email: vietnam2035@mpi.gov.vn
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG | CHÍNH SÁCH BẢO MẬT