Đề tài cấp Bộ  
Chính sách phát triển kinh tế vùng ở Việt Nam giai đoạn 2021-2030
Cập nhật: Thứ sáu, 2/10/2020 | 10:14:50 Sáng
Tên đề tài: Chính sách phát triển kinh tế vùng ở Việt nam giai đoạn 2021-2030

* Những điểm mới của Đề tài

- Về mặt lý luận:

Tổng quan, hệ thống hóa, góp phần làm sáng tỏ thêm cơ sở lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển kinh tế vùng.

- Về mặt thực tiễn:

+ Vận dụng cơ sở lý luận, đánh giá thực trạng chính sách phát triển kinh tế vùng ở Việt Nam thời gian quan, chỉ ra được những mặt được; chưa được và nguyên nhân góp phần làm căn cứ cho đề xuất chính sách phát triển kinh tế vùng phục vụ xây dựng chiến lược phát triển KTXH giai đoạn 2021-2030 ở Việt Nam thời gian tới.

+ Đề xuất định hướng chính sách phát triển kinh tế vùng giai đoạn 2021-2030 góp phần phục vụ xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2030.

* Phương pháp nghiên cứu của Đề tài

- Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu: + Phương pháp phân tích hệ thống; + Phương pháp phân tích vùng; + Các phương pháp đối chiếu, so sánh, phân tích thống kê; + Phương pháp phân tích theo mô hình SWOT; + Phương pháp chuyên gia,…

- Trong quá trình nghiên cứu đề tài, một số phương pháp được sử dụng cho tất cả các nội dung của đề tài như: phương pháp phân tích hệ thống. Một số phương pháp, công cụ nghiên cứu khác được sử dụng để nghiên cứu từng nội dung cụ thể của đề tài ví dụ như phương pháp đối chiếu, so sánh, phân tích thống kê (chương II), phương pháp phân tích theo mô hình SWOT (chương III)…

* Kết cấu báo cáo của Đề tài

Ngoài Phần mở đầu, Phần kết luận, kiến nghị, Đề tài có kết cấu chính như sau:

Chương 1: Tổng quan về một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chính sách phát triển kinh tế vùng

Chương 2: Thực trạng chính sách phát triển kinh tế vùng tại Việt Nam

Chương 3: Đề xuất chính sách phát triển kinh tế vùng tại Việt Nam thời kỳ 2021-2030.

* Một số kết quả chủ yếu:

- Quan niệm chính sách phát triển kinh tế vùng

Kế thừa các kết quả nghiên cứu trong và ngoài nước, Đề tài này quan niệm:

Chính sách phát triển kinh tế vùng là tổng thể các chủ trương, định hướng,biện pháp và công cụ mà Đảng, Nhà nước sử dụng để tác động lên các chủ thể kinh tế - xã hội vùng nhằm giải quyết các vấn đề chính sách vùng, thực hiện những mục tiêu nhất định theo định hướng mục tiêu chiến lược phát triển KTXH của đất nước.

Quá trình chính sách phát triển kinh tế vùng gồm nhiều bước từ hoạch định chính sách, thể chế hóa chính sách cho đến tổ chức thực thi chính sách. Đề tài này tiếp cận hệ thống, nhưng tập trung chủ yếu vào nghiên cứu hoạch định chính sách phát triển vùng mang tầm chiến lược.

- Vận dụng cơ sở lý luận, đề tài đã tổng quan nội dung chính sách phát triển kinh tế vùng đã ban hành; Đánh giá tác động của chính sách phát triển kinh tế vùng ở Việt Nam thời gian qua thông qua đánh giá một số chỉ tiêu chủ yếu như: tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, GRDP/người trên địa bàn của các vùng kinh tế - xã hội; Đánh giá chung thực trạng chính sách phát triển kinh tế vùng (Mặt được, chưa được và nguyên nhân) và đã chỉ ra được một số (5) vấn đề chính sách phát triển kinh tế vùng mang tầm chiến lược cần phải được giải quyết trong thời gian tới.

- Đề xuất định hướng chính sách phát triển kinh tế vùng giai đoạn 2021-2030

Trên cơ sở tổng quan cơ sở lý luận, kinh nghiệm quốc tế về chính sách phát triển kinh tế vùng, đánh giá thực trạng chính sách phát triển kinh tế vùng ở Việt Nam thời gian qua, cũng như phân tích bối cảnh quốc tế và trong nước thời gian tới ảnh hưởng tới chính sách phát triển kinh tế vùng và trên cơ sở các (8) yêu cầu, các (7) nguyên tắc của chính sách phát triển kinh tế vùng, đề tài này đề xuất chính sách phát triển kinh tế vùng ở Việt Nam phục vụ xây dựng chiến lược phát triển KTXH giai đoạn 2011-2030 với các nội dung chính như sau:

+ Tổ chức lại giang sơn, tái cơ cấu lãnh thổ theo hướng phát huy tốt nhất các lợi thế đặc thù của mỗi vùng và tăng cường tính kết nối, liên kết để đạt hiệu quả tổng thể chiến lược phát triển KT-XH quốc gia cao nhất.

Kế thừa kết quả nghiên cứu của đề án "Phân vùng để tổ chức lập quy hoạch vùng” tại Tờ trình 8226/TTr-BKHĐT ngày 16/11/2018 và Tờ trình 8116/TTr-BKHĐT ngày 1/11/2019 về phân vùng giai đoạn 2021-2030, đề tài đề xuất một số chủ trương, định hướng chính sách phát triển kinh tế mang tầm chiến lược cho 7 vùng kinh tế mới giai đoạn 2021-2030, làm cơ sở để phát triển các vùng theo hướng phát huy tốt nhất các lợi thế đặc thù của mỗi vùng và tăng cường tính liên kết để đạt hiệu quả tổng thể cao nhất.

·Vùng đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ;

·Vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam;

·Vùng Đông Bắc:

·Vùng Tây Bắc:

·Vùng Bắc Trung Bộ;

·Vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung;

·Vùng Đồng bằng sông Cửu Long và vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL.

+ Khu vực đô thị: Phát triển đô thị, nhất là các đô thị lớn, nâng cao hiệu quả phát triển đô thị làm động lực mạnh cho sự phát triển chung của cả nước và từng vùng.

+ Khu vực biển và hải đảo:Phát huy thế mạnh đặc thù của hơn 1 triệu km2 thềm lục địa, phát triển mạnh kinh tế biển để nước ta phải trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển; phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ.

+ Khu vực nông thôn:Xây dựng nông thôn mới theo các tiêu chí chất lượng cao hơn giai đoạn trước; Quy hoạch phát triển nông thôn gắn với phát triển đô thị và bố trí các điểm dân cư.

+ Nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển các hành lang, vành đai kinh tế và các cực tăng trưởng có ý nghĩa đối với cả nước và liên kết trong khu vực.

Hội đồng nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Bộ đánh giá cao nội dung của báo cáo Đề tài. Đây là một công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc, có ý nghĩa lớn về mặt khoa học và thực tiễn. Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ nhất trí nghiệm thu Đề tài đạt loại xuất sắc./.

Ban Chiến lược phát triển vùng

Các tin khác  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
 
 
Bài đọc nhiều nhất  

Bản quyền thuộc Viện Chiến lược phát triển. Địa chỉ: 65 Văn Miếu - Đống Đa - Hà Nội – Việt Nam
Điện thoại:+84-4-38431848 Fax:+ 84-4-38452209 Email: clpt@mpi.gov.vn
Giấy phép số 549/GP-BC do Bộ Văn hoá - Thông tin (Hiện nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) cấp ngày 19 tháng 12 năm 2004.
Ghi rõ nguồn "Viện Chiến lược phát triển" khi phát hành lại thông tin từ website này.
ictgroup.vn