KHẢO SÁT NHANH
Những vấn đề nào dưới đây nên được ưu tiên để đảm bảo hòa nhập xã hội ở Việt Nam?
Đổi mới hệ thống hộ khẩu
Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động hiệu quả hơn
Cải thiện hệ thống giáo dục
Thay đổi hệ thống chăm sóc sức khỏe
Mở rộng và đổi mới hệ thống bảo hiểm xã hội (lương hưu)
Giải quyết nghèo đói kinh niên và hậu quả xã hội của các dân tộc thiểu số
  Khác